Neem contact met ons op
 • België
 • Deutschland
 • France
 • 日本
 • Nederland
 • UAE
 • United Kingdom
 • United States
Nederland
Nederlands
Solar Panel Workers Right

Onze ESG aanpak

Streven naar duurzame waarde op lange termijn

ESG-overwegingen zijn verankerd in onze strategie. Als gespecialiseerde STEM-recruiter lopen we voorop in het leveren van de vaardigheden die nodig zijn om een duurzame toekomst op te bouwen, terwijl ons diversiteits-, gelijkheids- en inclusiebeleid ervoor zorgt dat we mensen op de eerste plaats zetten.

Door ambitieuze milieu- en sociale doelen te verwezenlijken, kunnen wij aantonen dat wij in onze sector toonaangevend zijn in het definiëren van wat het betekent om een verantwoordelijke en duurzame werkgever te zijn, zowel voor ons personeel als in de samenleving.

Milieuverantwoordelijkheden

Bedrijven zijn steeds meer op zoek naar milieuverantwoordelijkheid bij hun partners. Wij zijn hier niet anders in. Veel van onze cliënten zijn actief in de sector van de hernieuwbare energie of zoeken zelf hun weg in de overgang naar een koolstofarme economie. 

Wij dragen op twee belangrijke manieren bij aan de aanpak van klimaatverandering: door onze eigen koolstofuitstoot te verminderen en door ervoor te zorgen dat onze klanten toegang hebben tot het talent dat ze nodig hebben om over te stappen op een koolstofarme economie.

Touchscreen Device

Aanpak van de klimaatverandering

Wij nemen onze rol in de aanpak van de klimaatcrisis ernstig. Door actief te werken aan het verlagen van onze eigen uitstootdoelen kunnen wij positieve langetermijnverbintenissen aangaan ten aanzien van het milieu en de samenleving.

Het verheugt ons dat wij door de Financial Times als klimaatleider zijn erkend in haar eerste lijst van Europese klimaatleiders, waarin een overzicht wordt gegeven van de top 300 van bedrijven die de intensiteit van hun broeikasgasemissie tussen 2014 en 2019 het meest hebben verminderd. Wij zijn het enige bedrijf in de uitzendsector dat deze onderscheiding heeft gekregen, met een 69e plaats.

Wind Turbine Workers

Het leveren van gewilde specialisten

Elk bedrijf en elke waardeketen zal worden verstoord door de overgang naar een koolstofarme economie. Als recruiter voor STEM-specialisten zijn we actief op zoek naar klanten voor hernieuwbare energie, die voorop staan bij het leveren van de innovatie die de wereld nodig heeft. We voorzien ze van gewilde specialisten om de klimaatcrisis aan te pakken.

Wij zorgen voor positieve resultaten voor onze belanghebbenden en dragen bij aan de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN waarop wij de meeste impact kunnen hebben. Hierdoor lopen wij in onze sector voorop in het definiëren van wat het betekent om een verantwoordelijke werkgever te zijn.

Ons impactrapport

Onze ESG-commissie heeft accurate impactgegevens nodig om geloofwaardig te kunnen optreden en verantwoording af te kunnen leggen. Bekijk ons eerste impactrapport, met de belangrijkste doelen.

Lees ons impactrapport

Mensen op de eerste plaats zetten

Wij bouwen aan een toekomst voor ons allemaal door mensen op de eerste plaats te zetten. Door te investeren in nieuwe zakelijke kansen en de groei van talent op onze markten zorgen wij voor economische groei en werkgelegenheid. Hiermee willen we een positieve impact hebben op de maatschappij, die verder gaat dan wat onze klanten en kandidaten bereiken.

Diversity

Onze rol in de samenleving

Ons beleid inzake diversiteit, gelijkheid en inclusie is van cruciaal belang om talent aan te trekken en te behouden en mensen te helpen topprestaties te leveren. Wij stellen ambitieuze doelen voor gendergelijkheid en streven ernaar de vertegenwoordiging op leidinggevend niveau tegen 2024 op 50/50 te brengen. Hoewel we het verloop van vrouwen met 3% hebben verminderd en het aantal vrouwen in leidinggevende functies hebben gehandhaafd, is er nog veel meer te bereiken.

In november 2021 werd SThree uitgeroepen tot Company of the Year op de European Diversity Awards 2021. Opnieuw waren wij het enige bedrijf in de uitzendsector dat werd erkend.

Green Career

Programma voor inzicht in groene vaardigheden

Te weinig jongeren kiezen op school voor STEM-vakken, volgen een STEM-loopbaan of zijn zich bewust van groene loopbanen. Het creëren van talent voor de toekomst, om aan de groeiende behoeften van de markt te voldoen, is een van de kerndoelstellingen van onze community outreach-programma's. Wij stimuleren de mogelijkheid van een groene carrière voor jongeren, van de sector hernieuwbare energie tot het opbouwen van een carrière in groene technologie.

In 2021 hebben 87 jongeren onze interactieve Green Careers-evenementen bijgewoond. Als gevolg van onze activiteiten zei 86% van de jongeren dat ze nu op zoek zijn naar mogelijkheden voor een groene carrière.

Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (Taskforce klimaatgerelateerde financiële informatieverstrekking)

Wij erkennen dat het waarborgen van duurzaamheid op lange termijn door gecoördineerde en transparante klimaat- en milieuacties essentieel is voor onze veerkracht en blijvend succes.

Als early adopter van de robuuste rapportagestandaard van de Taskforce on Climate-related Financial Disclosures ('TCFD') hebben wij onze reactie op de veranderende markt en omgeving waarin wij actief zijn, zorgvuldig geanalyseerd.

Om ons aan te passen aan de aanbevelingen van de TCFD hebben wij:

 • een kader voor klimaatgerelateerde scenario-analyse geïmplementeerd
 • klimaatverandering als een opkomend risico geïntegreerd
 • onze ESG-commissie om het bestuur en het toezicht door de Raad van Bestuur te verbeteren, versterkt.

Gebruik onderstaande pictogrammen om een samenvatting van onze aanpak en vorderingen te lezen.

Lees ons volledige TCFD-rapport >

Governance
Strategie
Risico's en kansen
Metriek en targets
temperature test animated icon

Governance

Wij hebben een Group Environmental, Social and Governance ('ESG')-comité ingesteld om klimaatgerelateerde risico's en kansen voor de Groep te signaleren, te beperken en strategisch te beheren. Het ESG-comité is verantwoordelijk voor het toezicht op klimaatgerelateerde risico's en kansen, met inbegrip van scenario-analyse, risicobeperking, strategische afstemming en de duurzaamheidsstrategie, doelen en het plan voor koolstofvermindering van de Groep.

In 2021 heeft het ESG-comité een workstream ingesteld die gericht is op de uitvoering van een kader voor klimaatgerelateerde scenario-analyse en een secundaire workstream die gericht is op inzicht in de planning van de overgang naar net-zero.

Specialists
Tech core animated icon

Strategie

Wij hebben drie kernscenario's vastgesteld aan de hand waarvan wij de gevolgen van klimaatverandering voor onze activiteiten beoordelen:

 • Scenario 1: hernieuwbare groei (ordelijk, 1,5 -2C).
 • Scenario 2: ontwrichtende verandering (wanordelijk).
 • Scenario 3: toekomst van fossiele brandstoffen (hot house world).

Wij hebben de veerkracht van onze activiteiten en strategie getest met behulp van onderzoek en gegevensmodellering. Details over de impact van elk van de drie scenario's op onze activiteiten, strategie en financiële planning zijn te vinden in ons volledige TCFD-rapport.

Steam Towers
Tech core animated icon

Risico's en kansen

Klimaatgerelateerde risico's worden in kaart gebracht door middel van onze scenario-analyse, waarbij gebruik wordt gemaakt van de raamwerken en modelgegevens naast interne en externe gegevens en inzichten van belanghebbenden. Het ESG-comité is verantwoordelijk voor de uitvoering van de analyse van klimaatgerelateerde scenario's en de geïdentificeerde risico's worden zorgvuldig geanalyseerd. Hierbij worden aan elk risico duidelijke maatregelen, mitigatie, controles en governance toegewezen.

Klimaatverandering is gecategoriseerd als een opkomend risico voor het bedrijf. Klimaatgerelateerde risico's en controles worden dan ook elk kwartaal geëvalueerd, met escalatie naar het ESG-comité indien nodig, en jaarlijks getoetst door het Group Risk Committee.

Solar Panel
animated turbine icon

Metriek en targets

Wij brengen jaarlijks verslag uit over de resultaten van scenario 1, scenario 2 en scenario 3, zoals uiteengezet in onze strategie.

Onze emissies worden berekend volgens de methode van het GHG-protocol, zodat aggregatie en vergelijkbaarheid tussen de organisaties mogelijk is. Onze emissieprestaties voor de vorige verslagperiode zijn ter vergelijking ook in ons jaarverslag opgenomen.

Ons plan voor koolstofvermindering heeft geleid tot een vermindering van de koolstofuitstoot op jaarbasis, waaronder een vermindering met 44% in 2021 ten opzichte van ons referentiejaar 2019.

Computer Chip

Lees onze laatste inzichten

SThree's vision on being an attractive employer
25 mei 2023

SThree's vision on being an attractive employer

In an overheated labour market, it is hard to find new colleagues. Jelte explains to us how SThree divides as an attractive employer.

SThree’s visie op aantrekkelijk werkgeverschap
25 mei 2023

SThree’s visie op aantrekkelijk werkgeverschap

In een oververhitte arbeidsmarkt, is het lastig om nieuwe collega's te werven. Jelte legt uit hoe SThree zich onderscheid als werkgever.

Doorbreek het vooroordeel: hoe kunnen we meer vrouwen in STEM aan bod laten komen
08 maart 2022

Doorbreek het vooroordeel: hoe kunnen we meer vrouwen in STEM aan bod laten komen

De oprichter van Women in Tech bespreekt hoe vooroordelen tegen vrouwen in STEM-velden kunnen worden tegengegaan door de participatiegraa...

Hoe kunnen bedrijven zin geven aan hun werknemers
22 februari 2022

Hoe kunnen bedrijven zin geven aan hun werknemers

De volgende Work in Progress-documentaire gaat over de zin van werk en hoe bedrijven zin kunnen geven aan het werk dat ze doen. 

Nine women leading the way in science and technology
11 februari 2022

Nine women leading the way in science and technology

Celebrating International Day of Women and Girls in Science with pioneers making a difference.

 Placing specialist life science skills with a global leader in Covid-19 vaccine development
13 januari 2022

Placing specialist life science skills with a global leader in Covid-19 vaccine development

Seeking people with extensive experience for roles that were essential for the development and delivery of a Covid-19 vaccine.

Building a diverse and inclusive workforce for the 21st century
21 december 2021

Building a diverse and inclusive workforce for the 21st century

How partnering with Schneider Electric, recognised as one of the world's most sustainable companies, helped build a better future.

Finding reliable talent for a utility-scale solar farm construction project
10 december 2021

Finding reliable talent for a utility-scale solar farm construction project

How ENGIE, a global leader in sustainable energy solutions, began construction on a 200-megawatt utility-scale solar farm in Anson, Texas

Unexpected error: .NET Consultant needed urgently
29 november 2021

Unexpected error: .NET Consultant needed urgently

Whether it’s a 24-month contract, or a 2-day contract, every day we partner exceptional contractors with pioneering companies.

Relevante links

Onze verhalen

Ontdek de verhalen achter onze inspanningen om levens ten goede te veranderen door de klimaatverandering tegen te gaan, vaccins te ontwikkelen en de technologie van de toekomst te ontdekken.

Onze ESG initiatieven

De specialisten die wij plaatsen, lossen de meest complexe uitdagingen op waarmee de wereld vandaag wordt geconfronteerd. Ontdek hoe wij deskundige mensen samenbrengen om aan de toekomst te bouwen.