Neem contact met ons op
 • België
 • Deutschland
 • France
 • Hong Kong
 • Ireland
 • 日本
 • Nederland
 • Singapore
 • UAE
 • United Kingdom
 • United States
Nederland
Nederlands
Solar Panel Workers Right

Onze ESG aanpak

Streven naar duurzame waarde op lange termijn

ESG-overwegingen zijn verankerd in onze strategie. Als gespecialiseerde STEM-recruiter lopen we voorop in het leveren van de vaardigheden die nodig zijn om een duurzame toekomst op te bouwen, terwijl ons diversiteits-, gelijkheids- en inclusiebeleid ervoor zorgt dat we mensen op de eerste plaats zetten.

Door ambitieuze milieu- en sociale doelen te verwezenlijken, kunnen wij aantonen dat wij in onze sector toonaangevend zijn in het definiëren van wat het betekent om een verantwoordelijke en duurzame werkgever te zijn, zowel voor ons personeel als in de samenleving.

Milieuverantwoordelijkheden

Bedrijven zijn steeds meer op zoek naar milieuverantwoordelijkheid bij hun partners. Wij zijn hier niet anders in. Veel van onze cliënten zijn actief in de sector van de hernieuwbare energie of zoeken zelf hun weg in de overgang naar een koolstofarme economie. 

Wij dragen op twee belangrijke manieren bij aan de aanpak van klimaatverandering: door onze eigen koolstofuitstoot te verminderen en door ervoor te zorgen dat onze klanten toegang hebben tot het talent dat ze nodig hebben om over te stappen op een koolstofarme economie.

Touchscreen Device

Aanpak van de klimaatverandering

Wij nemen onze rol in de aanpak van de klimaatcrisis ernstig. Door actief te werken aan het verlagen van onze eigen uitstootdoelen kunnen wij positieve langetermijnverbintenissen aangaan ten aanzien van het milieu en de samenleving.

Het verheugt ons dat wij door de Financial Times als klimaatleider zijn erkend in haar eerste lijst van Europese klimaatleiders, waarin een overzicht wordt gegeven van de top 300 van bedrijven die de intensiteit van hun broeikasgasemissie tussen 2014 en 2019 het meest hebben verminderd. Wij zijn het enige bedrijf in de uitzendsector dat deze onderscheiding heeft gekregen, met een 69e plaats.

Wind Turbine Workers

Het leveren van gewilde specialisten

Elk bedrijf en elke waardeketen zal worden verstoord door de overgang naar een koolstofarme economie. Als recruiter voor STEM-specialisten zijn we actief op zoek naar klanten voor hernieuwbare energie, die voorop staan bij het leveren van de innovatie die de wereld nodig heeft. We voorzien ze van gewilde specialisten om de klimaatcrisis aan te pakken.

Wij zorgen voor positieve resultaten voor onze belanghebbenden en dragen bij aan de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN waarop wij de meeste impact kunnen hebben. Hierdoor lopen wij in onze sector voorop in het definiëren van wat het betekent om een verantwoordelijke werkgever te zijn.

Ons impactrapport

Onze ESG-commissie heeft accurate impactgegevens nodig om geloofwaardig te kunnen optreden en verantwoording af te kunnen leggen. Bekijk ons eerste impactrapport, met de belangrijkste doelen.

Lees ons impactrapport

Mensen op de eerste plaats zetten

Wij bouwen aan een toekomst voor ons allemaal door mensen op de eerste plaats te zetten. Door te investeren in nieuwe zakelijke kansen en de groei van talent op onze markten zorgen wij voor economische groei en werkgelegenheid. Hiermee willen we een positieve impact hebben op de maatschappij, die verder gaat dan wat onze klanten en kandidaten bereiken.

Diversity

Onze rol in de samenleving

Ons beleid inzake diversiteit, gelijkheid en inclusie is van cruciaal belang om talent aan te trekken en te behouden en mensen te helpen topprestaties te leveren. Wij stellen ambitieuze doelen voor gendergelijkheid en streven ernaar de vertegenwoordiging op leidinggevend niveau tegen 2024 op 50/50 te brengen. Hoewel we het verloop van vrouwen met 3% hebben verminderd en het aantal vrouwen in leidinggevende functies hebben gehandhaafd, is er nog veel meer te bereiken.

In november 2021 werd SThree uitgeroepen tot Company of the Year op de European Diversity Awards 2021. Opnieuw waren wij het enige bedrijf in de uitzendsector dat werd erkend.

Green Career

Programma voor inzicht in groene vaardigheden

Te weinig jongeren kiezen op school voor STEM-vakken, volgen een STEM-loopbaan of zijn zich bewust van groene loopbanen. Het creëren van talent voor de toekomst, om aan de groeiende behoeften van de markt te voldoen, is een van de kerndoelstellingen van onze community outreach-programma's. Wij stimuleren de mogelijkheid van een groene carrière voor jongeren, van de sector hernieuwbare energie tot het opbouwen van een carrière in groene technologie.

In 2021 hebben 87 jongeren onze interactieve Green Careers-evenementen bijgewoond. Als gevolg van onze activiteiten zei 86% van de jongeren dat ze nu op zoek zijn naar mogelijkheden voor een groene carrière.

Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (Taskforce klimaatgerelateerde financiële informatieverstrekking)

Wij erkennen dat het waarborgen van duurzaamheid op lange termijn door gecoördineerde en transparante klimaat- en milieuacties essentieel is voor onze veerkracht en blijvend succes.

Als early adopter van de robuuste rapportagestandaard van de Taskforce on Climate-related Financial Disclosures ('TCFD') hebben wij onze reactie op de veranderende markt en omgeving waarin wij actief zijn, zorgvuldig geanalyseerd.

Om ons aan te passen aan de aanbevelingen van de TCFD hebben wij:

 • een kader voor klimaatgerelateerde scenario-analyse geïmplementeerd
 • klimaatverandering als een opkomend risico geïntegreerd
 • onze ESG-commissie om het bestuur en het toezicht door de Raad van Bestuur te verbeteren, versterkt.

Gebruik onderstaande pictogrammen om een samenvatting van onze aanpak en vorderingen te lezen.

Lees ons volledige TCFD-rapport >

Governance
Strategie
Risico's en kansen
Metriek en targets
temperature test animated icon

Governance

Wij hebben een Group Environmental, Social and Governance ('ESG')-comité ingesteld om klimaatgerelateerde risico's en kansen voor de Groep te signaleren, te beperken en strategisch te beheren. Het ESG-comité is verantwoordelijk voor het toezicht op klimaatgerelateerde risico's en kansen, met inbegrip van scenario-analyse, risicobeperking, strategische afstemming en de duurzaamheidsstrategie, doelen en het plan voor koolstofvermindering van de Groep.

In 2021 heeft het ESG-comité een workstream ingesteld die gericht is op de uitvoering van een kader voor klimaatgerelateerde scenario-analyse en een secundaire workstream die gericht is op inzicht in de planning van de overgang naar net-zero.

Specialists
Tech core animated icon

Strategie

Wij hebben drie kernscenario's vastgesteld aan de hand waarvan wij de gevolgen van klimaatverandering voor onze activiteiten beoordelen:

 • Scenario 1: hernieuwbare groei (ordelijk, 1,5 -2C).
 • Scenario 2: ontwrichtende verandering (wanordelijk).
 • Scenario 3: toekomst van fossiele brandstoffen (hot house world).

Wij hebben de veerkracht van onze activiteiten en strategie getest met behulp van onderzoek en gegevensmodellering. Details over de impact van elk van de drie scenario's op onze activiteiten, strategie en financiële planning zijn te vinden in ons volledige TCFD-rapport.

Steam Towers
Tech core animated icon

Risico's en kansen

Klimaatgerelateerde risico's worden in kaart gebracht door middel van onze scenario-analyse, waarbij gebruik wordt gemaakt van de raamwerken en modelgegevens naast interne en externe gegevens en inzichten van belanghebbenden. Het ESG-comité is verantwoordelijk voor de uitvoering van de analyse van klimaatgerelateerde scenario's en de geïdentificeerde risico's worden zorgvuldig geanalyseerd. Hierbij worden aan elk risico duidelijke maatregelen, mitigatie, controles en governance toegewezen.

Klimaatverandering is gecategoriseerd als een opkomend risico voor het bedrijf. Klimaatgerelateerde risico's en controles worden dan ook elk kwartaal geëvalueerd, met escalatie naar het ESG-comité indien nodig, en jaarlijks getoetst door het Group Risk Committee.

Solar Panel
animated turbine icon

Metriek en targets

Wij brengen jaarlijks verslag uit over de resultaten van scenario 1, scenario 2 en scenario 3, zoals uiteengezet in onze strategie.

Onze emissies worden berekend volgens de methode van het GHG-protocol, zodat aggregatie en vergelijkbaarheid tussen de organisaties mogelijk is. Onze emissieprestaties voor de vorige verslagperiode zijn ter vergelijking ook in ons jaarverslag opgenomen.

Ons plan voor koolstofvermindering heeft geleid tot een vermindering van de koolstofuitstoot op jaarbasis, waaronder een vermindering met 44% in 2021 ten opzichte van ons referentiejaar 2019.

Computer Chip

Lees onze laatste inzichten

Break the bias: how we can empower more women in STEM
08 maart 2022

Doorbreek het vooroordeel: hoe kunnen we meer vrouwen in STEM aan bod laten komen

De oprichter van Women in Tech bespreekt hoe vooroordelen tegen vrouwen in STEM-velden kunnen worden tegengegaan door de participatiegraa...

Abstract picture of pink bubbles of blood cells on a blue background closeup
22 februari 2022

Hoe kunnen bedrijven zin geven aan hun werknemers

De volgende Work in Progress-documentaire gaat over de zin van werk en hoe bedrijven zin kunnen geven aan het werk dat ze doen. 

Two female scientist wearing masks and gloves examining a sample in a tube
11 februari 2022

Nine women leading the way in science and technology

Celebrating International Day of Women and Girls in Science with pioneers making a difference.

Close up of a male biologist looking an screen of molecules with purple/pink hue overlay
13 januari 2022

Placing specialist life science skills with a global leader in Covid-19 vaccine development

Seeking people with extensive experience for roles that were essential for the development and delivery of a Covid-19 vaccine.

Female project manager at a solar farm reviewing panels and holding laptop
21 december 2021

Building a diverse and inclusive workforce for the 21st century

How partnering with Schneider Electric, recognised as one of the world's most sustainable companies, helped build a better future.

Installation engineers working on solar farm project moving solar panels into place
10 december 2021

Finding reliable talent for a utility-scale solar farm construction project

How ENGIE, a global leader in sustainable energy solutions, began construction on a 200-megawatt utility-scale solar farm in Anson, Texas

Senator John A. Nejedly Bridge in Northern California
25 november 2021

Bouwen aan een divers personeelsbestand in de regio Azië-Pacific

Onze klant in de financiële dienstverlening helpen bij het in kaart brengen van de markt en het werven van kandidaten met diverse achterg...

Solar and wind farm through the mist at dawn
26 oktober 2021

Being a climate conscious business

How climate change is affecting our business and the STEM markets we operate in with independent sustainability consultancy Avieco.

volunteers working at a plant recycling centre
22 oktober 2021

Onze collega's in staat stellen het milieu te helpen

Iedereen bij SThree krijgt 40 betaalde vrijwilligersuren per jaar. Lees hoe onze teams over de hele wereld het milieu helpen.

Female scientist wearing full protective suit in a lab holding empty sample tubes and analysing data on touchscreen monitor
06 oktober 2021

Vrouwelijke leiders vinden voor een MedTech-klant

Hoe mensen met verschillende achtergronden, expertise en standpunten teams kunnen helpen effectievere beslissingen te nemen.

Close up of a child getting vaccinated in the arm
24 september 2021

Toegang verschaffen tot medische tests via mobiele en logistieke technologie

Deze start-up op het gebied van gezondheidstechnologie maakt gebruik van mobiele en logistieke technologie om toegang te bieden tot medis...

Close up of bionic hand and its electrical components
24 september 2021

Verbetering van mobiliteit en levenskwaliteit door 3D-geprinte protheses

Verbetering van mobiliteit en levenskwaliteit door 3D-geprinte protheses

close up of the inside of a plastic bottle lying discarded on the ground
24 september 2021

Digitalisering van de watervoorziening om watertekorten in Afrika te verminderen

Hoe het WayPoints-team software ontwikkelde die de watervoorziening in Afrika naar de 21e eeuw brengt.

Combine harvester at dawn sparing fertilizer on crops
24 september 2021

Tackling bacterial diseases in agriculture and beyond

The Uniphage team are hoping their innovative STEM business concept will create platform technology to cure bacterial diseases in agricul...

 Young Indian farmer with agronomist at banana field
24 september 2021

Alleviating single-use plastic in the fast food sector

A team of students from India developed sustainable food packaging to reduce the amount of plastic packaging being produced

birds eye view of a dam full of water releasing small volume down the valley
24 september 2021

What if you could turn single-use face masks into clean energy?

Living Energy are hoping their innovative STEM business concept will turn our global single-use plastic problem into a clean energy source.

New road construction with steam roller and other machinery
24 september 2021

Transforming the construction market with a low-carbon alternative

A team of young entrepreneurs from India have developed a low-carbon alternative that could transform the global construction market.

Women inspecting quality of plant crops wearing goggles and holding clipboard
24 september 2021

Who knew cows loved the salty taste of seaweed?

Based in the UK, a team of students have developed a cow feed that uses seaweed to reduce the amount of methane entering the atmosphere

Relevante links

Onze verhalen

Ontdek de verhalen achter onze inspanningen om levens ten goede te veranderen door de klimaatverandering tegen te gaan, vaccins te ontwikkelen en de technologie van de toekomst te ontdekken.

Onze ESG initiatieven

De specialisten die wij plaatsen, lossen de meest complexe uitdagingen op waarmee de wereld vandaag wordt geconfronteerd. Ontdek hoe wij deskundige mensen samenbrengen om aan de toekomst te bouwen.